Територіальні органи ДФС
у Миколаївській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 02.06.2016 року №3410/10/14-29-12-02-20

14.06.2016

Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист громадської організації <…> щодо оподаткування доходів неприбуткових установ та на підставі статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ) надає індивідуальну податкову консультацію.

Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ платниками податку на прибуток є суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.

Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).

            Відповідно до підпункту 133.4.6. пункту 133.4 статті 133 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вищезазначеним вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені громадські об’єднання.

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань визначає Закон України від 22 березня 2012 року №4572-VI «Про громадські об’єднання», із змінами та доповненнями (далі - Закон №4572).

Відповідно до положень Закону №4572 громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Одним із принципів діяльності громадських об’єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (пункт 6 статті 3 Закону №4572).

Відповідно до статті 24 Закону №4572 громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Що стосується поняття пожертви, то відповідно до статті 729 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) пожертва є формою дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей і цінних паперів, особам, визначеним частиною 1 статті 720 ЦКУ (сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада), для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

Близькими за своїм змістом до дарування є відносини, що випливають з передачі майна у формі благодійної пожертви, яка відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон №5073) визначається як безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону №5073. Тобто, благодійні внески можуть розглядатися як пожертви.

Враховуючи зазначене, громадські організації утворені згідно із Законом №4572 та внесені до Реєстру не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів (зокрема, у вигляді пожертв та орендної плати), отриманих ними в межах статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ), та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Таку ж думку висловлює ДФС України у своїх листах, зокрема, від 10.08.2015 №16782/6/99-99-19-02-02-15.

Відповідно до підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 ПКУ у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

            З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Враховуючи зазначене, податкові зобов’язання з податку на прибуток виникають у разі недотримання громадською організацією вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ.

 

До списку